Quy trình xử lý đổi máy
Liên quan đến đổi máy
1. Trực tiếp tại TTBH
  • Tiếp nhận ghi lại thông tin KH vào biên bản bàn giao nhận máy.
  • Kiểm tra tổng thể máy, báo lại thông tin cho KH nếu có phát sinh.
  • Đổi máy cho KH: Thời gian xử lý từ 1 - 2 giờ ngày làm việc.
2.
Theo hình thức chuyển phát
  • Tiếp nhận ghi lại thông tin KH vào biên bản bàn giao nhận máy.
  • Kiểm tra tổng thể máy, báo lại thông tin cho KH nếu có phát sinh
  • Đổi máy cho KH: Thời gian xử lý từ 2 - 4 ngày làm việc tính từ thời gian nhận được máy KH gửi lại.